Reklama

HACCP – legislatíva

V rámci našich služieb vykonávame monitoring v zmysle HACCP v oblasti Veľkého Krtíša.

Krátky úvod pre širokú verejnosť.

Čudná nič nehovoriaca skratka. Na prvý pohľad tak vyzerá. V normálnej ľudskej reči znamená toto:

HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points


Analýza nebezpečia/narušenia zdravotnej alebo hygienickej neškodnosti potravín, identifikácia kritických bodov a preventívne zabezpečenie kontroly v týchto bodoch.


Je to prístup k zabezpečeniu výroby zdravotne neškodných jedál. Systém bol vypracovaný v 60-tych rokoch na objednávku NASA a v roku 1971 bol tento systém prvý krát zverejnený na národnej konferencii o ochrane jedál v Denveri - USA. V roku 1993 FAO / WHO prijala Kódexovú smernicu pre aplikáciu systému HACCP v praxi.

Zákony a nariadenia v Slovenskej republike s dosahom na HACCP. Ich zoznam nie je konečný, keďže legislatíva nášho štátu je mimoriadne živá a rada sa mení. 

  •  Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  •  Vyhláška 533/2007 podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie spoločného stravovania
  •  Zákon NR SR č. 152/1995 Z.2. z 27. júna 1995 o potravinách v znení zákona NR SR č. 290/1996 Z.z.
  •  Zákon NR SR č. 472/2003 z 24. októbra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.  152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  •  Výnos MP SR a MZ SR č. 981/1996-100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti PK SR, v znení výnosu MP SR a MZ SR z 12. marca 1999 č. 1079/1999-100
  •  Výnos MP SR a MZ SR zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos MP SR a MZ SR, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti PK SR
  •  Zákon NR SR č. 126/2006 Z.z. z 2. februára 2006 o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  •  Nariadenie vlády SR č. 355/2007 Z.z. z 3. mája 2006 O podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
  •   Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z. - požiadavky a kontrola kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
  •   Nariadenie vlády č. 355/2007 Z.z., Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

A o čom to teda ľudskou rečou je?  Je to súhrn opatrení, postupov a pokynov, ktoré prevádzke pomáhajú fungovať tak,

aby neohrozili či už vedome, alebo nevedome zdravie zákazníkov. Bezchybná prevádzka - rovná sa zarábajúca  prevádzka. 

Reklamná plocha

Reklamná plocha